Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van een geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.

België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel
of
Postbus 97, B-1000 Brussel Madou

Website: www.fagg.be
E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

Luxemburg :
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Site internet : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu