ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 te 1831 Diegem (Machelen), BTW BE 0400.948.213, RPR (Brussel) (hierna kortweg “BAYER” genoemd). BAYER behoudt zich het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, gedeeltelijk of volledig te wijzigen. BAYER kan deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. BAYER verzoekt de gebruiker van deze website derhalve om bij een volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat nota kan genomen worden van eventuele wijzigingen.

Afstand van gebruik en genot

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van BAYER. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend mits naleving van volgende voorwaarden: (i) dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, (ii) dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, (iii) dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, (iv) dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd, en (iv) dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de daarbij horende begeleidende tekst worden gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid

BAYER heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. BAYER doet zijn best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel algemene informatie te verstrekken. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. BAYER raadt derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat de gebruiker ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft de gebruiker niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkregen hebben tot de website en de inhoud daarvan. Noch BAYER, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website, of uit het feit dat de gebruiker van deze website zich verlaten heeft op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van derdenverkopers/koppelingen

Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Dit betekent niet dat BAYER de inhoud van deze websites goedkeurt. BAYER aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker.

Door de gebruiker verschafte informatie

De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar BAYER zendt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent BAYER toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, behalve indien de informatie persoonlijke gegevens bevat die meer inhouden dan hoofdgegevens of gebruiksgegevens. BAYER is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door BAYER. De website is uitsluitend bestemd voor gebruik in België. BAYER verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten België. Indien de gebruiker zich buiten België bevindt en toegang tot deze website heeft verkregen, of van buiten België gegevens heeft gedownload, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de plaatselijke wetgeving na te leven.